top of page
Trans. Logo.png

Fredericia Garnison i dag - Ryes Kaserne

Ryes kaserne er en arbejdsplads for ca. 550 militært ansatte medarbejdere, heraf ca. 35 civile samt ca. 25 medarbejdere fra firmaet ISS. Ryes Kaserne er dermed en af byens store arbejdspladser.

Kasernen huser primært Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter (TGR), men også enheder fra Hærens Efterretnings Center, Trænregimentet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og TGR Historiske samling.

I Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenters organisation er Stab og Operationsstøttecenteret en helt central del og består af godt 150 ansatte, heraf 6 civile og 6 flex-medarbejdere. Samlet består den af fem afdelinger, der indeholder traditionelle stabsfunktioner, elementer af et kompetencecenter og endelig et antal operative kapaciteter.

Myndighedsstøtteafdelingen indeholder TGR centraliserede elementer indenfor personel, økonomi og logistikforvaltning, herudover et Garnisonselement. Myndighedsstøtteafdelingen har ansvaret for TGR centraliserede administration samt regimentschefens aktiviteter relateret til Fredericia Garnison.

Operations- og Udviklingsafdelingen planlægger, tilrettelægger og koordinerer TGR operative virksomhed relateret til såvel internationale som nationale operationer og øvelsesvirksomhed.

Afdelingen har endvidere ansvaret for udviklingen af TGR operative kapaciteter.

CIS Operationsstøtteafdelingen er en samling af operative kapaciteter bestående af Communication Information System (CIS) Operationscenteret, der er TGR ”5000 km skruetrækker”, herfra etableres, styres og moniteres netværk til missionsområderne såvel som øvelsesvirksomhed. Afdelingen er endvidere TGR ”single point of entry” for alle brugere, der har behov for føringsstøtte. I Karup har afdelingen de jordstationer, der leverer satellitkommunikation til hele forsvaret. Endelig har afdelingen en Frekvensmanagementsektion, der administrerer og leverer frekvenser til hele forsvaret. Afdelingen er med disse tre komponenter TGR ”maskinrum” og bindeled mellem de planer og befalinger, der primært udsendes af Operations- og Udviklingsafdelingen og den teknisk/operative opgaveløsning, der primært udføres af CIS Bataljonen samt i et vist omfang Hovedkvartersbataljonen, som har til huse på Haderslev Kaserne.

Systemafdelingen udgør TGR tekniske ekspertise i løsning af opgaver relateret til projektimplementering, studie- og udviklingsvirksomhed og gennemførelse af kurser for TGR eget og forsvarets personel.

Uddannelsesafdelingen planlægger, tilrettelægger, gennemfører og udvikler TGR egne strukturelle kurser samt de mange kurser, der udbydes til forsvarets personel.

I CIS-Bataljonen er der knap 200 militære ansatte. Hovedopgaven er at levere feltmæssige kommunikations- og IT-løsninger til øvelser og internationale operationer på baggrund af den planlægning, der er gennemført ved Stab og Operationsstøttecenteret. TGR og dermed CIS- bataljonen støtter primært Hærens og Flyvevåbnets enheder og lejlighedsvis tillige specialstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) og søværnet.

I Elektronic Warefare kompagniet er der godt 150 militære ansatte. Enheden er en organisatorisk del af Hærens Efterretningscenter, der er garnisoneret på Varde kaserne. 

Kompagniets hovedopgave er at støtte forsvarets enheder i internationale operationer med elektronisk opklaring. Indhentningen fokuserer på at identificere og stedfæste aktører på kamppladsen. Resultaterne skal give det bedst mulige grundlag for forsvarets operationer.

 

I Reperationsdelingen er der godt 20 ansatte (heraf 2 civile og 3 lærlinge). Delingen er fast tilknyttet TGR, men er organisatorisk en del af Trænregimentet i Ålborg. Tilsvarende  delinger findes på kasernerne landet over.

Hovedopgaven er at reparere militære køretøjer for enhederne på Ryes Kaserne.

I Driftsområde Fredericia er der 10 civile medarbejdere, der er en organisatorisk del af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hovedopgaven er at administrere områder og bygninger på Ryes Kaserne.

Den tekniske drift er udliciteret til Kemp og Lauridsen, mens ISS ca. 25 faste medarbejdere løser opgaverne med kantine drift, rengøring, arealpleje og viceværtrollen.

På Depotområde Fredericia er der knap 15 ansatte (heraf 7 civile og 3 flex-medarbejdere), som er en organisatorisk del af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.

Hovedopgaven er at støtte de militære aktiviteter på Ryes Kaserne med materiel, ammunition og udrustning.  Enheden er forbindelsesleddet mellem lagrene rundt om i Danmark og enhederne på kasernen.

Depotet støtter også de værnepligtige i Haderslev og samarbejder med det lokale hjemmeværn. 

Forsvarets Dag er en del af Forsvarets Rekruttering og dermed en del af Forsvarsministeriets Personale Styrelse. Der er knap 10 ansatte (heraf 5 civile).

Hovedopgaverne er at sessionsbehandle alle unge mænd og kvinder fra Fyn og Sønderjylland samt at rekruttere til Forsvarets job og uddannelser.

Enheden deltager i mange aktiviteter rundt om i landet. Aktiviteterne er bl.a. messer, uddannelseskaravaner, foredrag og besøg på skoler samt gymnasier.

TGR Historiske Samling, holder også til på Ryes Kaserne. Samlingen er et museum, der fortæller TGR historie og udstiller telegrafhistorisk materiel. TGR Historiske Samling drives udelukkende ved hjælp af tidligere ansatte og frivillig arbejdskraft. Samlingen er åben for offentligheden. Herudover har TGR en samling historiske uniformer, som bl.a. anvendes i forbindelse med 5-6. juli dagene.

(Foto af Hovedvagten: wikiuser: Nico.dk)

bottom of page